ГУВД Чуйской области: Основные вопросы тестирования принимаемых на службу участников конкурсного отбора

Кыргыз Республикасынын ички иштер органдарында орто жана улук курамынын кызмат орундарын элөөгө кызматка кирип жаткан конкурстун катышуучуларын тестирлөө үчун негизги суроолор

 

Основные вопросы тестирования принимаемых на службу участников конкурсного отбора для замещения должностей среднего и старшего начльствующего состава органов внутренних дел Кыргызской Республики

 

 1. Кыргыз Республикасынын азыркы конституциясы качан кабыл алынган?

Дата принятия действующей Конституции Кыргызской Республики?

 1. Укук коргоо органдарынын катардагы жана кенже жетектөөчү курамдагы кызмат орундарына биринчи жолу кызматка кирип жаткан жарандар, канча жашка чейин кабыл алынат?

На должности рядового и младшего начальствующего состава правоохранительных органов принимаются граждане, впервые поступающие на службу, в возрасте?

 1. “Кызматка толук ылайык келбегендиги тууралуу эскертүү” түрүндөгү тартиптик жана сыйлоо тартибинде мөөнөтүнөн мурда канча убакыттан кийин алынышы мүмкүн?

Дисциплинарное взыскание в виде «предупреждения о неполном служебном соответствии» в порядке поощрения может быть досрочно снято не ранее чем через?

 1. Кыргыз Республикасынын ИИМдин негизги башкаруу формалары:

Основные формы руководства МВД Кыргызской Республики:

 1. Министирлердин Кабинетинин курамын жана түзүмүн ким аныктайт?

Кто определяет структуру и состав Кабинета министров?

 1. Узартылбай туруп, коргоо ордеринин колдонуу мөөнөтү

Срок действия охранного ордера без продления

 1. Күзөт посту тургузулушу мүмкүн

Посты охраны могут выставляться

 1. Президенттикке талапкер канчадан кем эмес шайлоочунун колтамгасын топтош керек

Сколько тысяч подписей избирателей должен собрать кандидат на пост Президента КР

 1. КРнын Конституциясы боюнча сот системасы кандай соттордон турат

Из каких судов состоит судебная система КР?

 1. Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин комитеттеринин функциялары кандай

Каковы функции комитетов Жогорку Кенеша Кыргызской Республики

 1. Кыргыз Республикасында мамлекеттик бийликтин негизги принциптеринин бири болуп саналат …?

Одним из основных принципов государственной власти в Кыргызской Республике является

 1. Кыргыз Республикасынын Конституциялык соттун чечимин кайра кароону ким ишке ашырат?

Пересмотр решений Конституционного суда Кыргызской Республики осуществляет?

 1. Жаза — бул

Наказание – это

 1. Мамлекеттик чек араны атайын чек аралык белги менен белгиленгенин эмне деп айтат?

Как назвается проведение государственной границы на местности с обозначением ее специальными пограничными знаками?

 1. Укуктун баардык субъектилеринде мыйзамды туура жана так аткаруу режими — бул

Режим точного и строго исполнения законов всеми субъектами права – это

 1. Криминология -бул

Криминология -это

 1. Мамлекеттик башкаруу -бул

Государственное управление – это

 1. Кыргыз Республикасынын мамлекеттик герби качан жана ким тарабынан бекитилген

Кем и когда был принят государственный герб Кыргызской Республики

 1. Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин кезексиз сессияларын ким чакырат

Кем созываются внеочередные сессии Жогорку Кенеша Кыргызской Республики

 1. Мамлекеттик суверенитет -бул

Государственный суверенитет это

 1. Кыргыз Республикасында адамдардын жана жарандардын укуктарын жана эркиндиктерин сакталышына парламенттик көзөмөл кайсыл орган тарабынан жүзөгө ашырылат

Каким органом осуществляется парламентский контроль за соблюдением прав и свобод человека и гражданина в Кыргызской Республике

 1. Жазык укугу, укуктун бир тармагы катары

Уголовное право, как отрасль права есть

 1. Кыргыз Республикасынын Конституциясынын 1-беренеси эмнени бекитет

Кыргызская Республика в соответствии со ст.1 Конституции КР

 1. 1990-жылдын 15-декабрында кандай маанилүү документ кабыл алынган?

Какой важный документ был принят 15 декабря 1990 года?

 1. Кыргыз Республикасынын баардык аймактарында канча убакытка өзгөчө кырдаал абалы киргизилет?

На какой период вводится чрезвычайное положение на всей территории Кыргызской Республики?

 1. Коллективдеги моралдык-психологиялык климаттын оң натыйжалуу көрсөткүчтөрүнүн факторлору

Факторы показатели положительного морально-психологического климата в коллективе

 1. Жигерсиз шайлоо укугу эмнени түшүндүрөт

Что означает пассивное избирательное право

 1. Кыргыз Республикасынын Министерлердин Кабинети кимдин астында жоопту

Кому подотчетен Кабинет Министров Кыргызской Республики

 1. Кыргыз Республикасынын Президенти кайсы мөөнөткө шайланат?

На какой срок избирается Президент Кыргызской Республики?

 1. Шаарда жергиликтүү өзүн өзү башкаруунун аткаруу органы болуп ким болуп эсептелинет

Какой орган является исполнительным органом местного самоуправления в городе

 1. Шайлоо укугунун негизги принциптерин эсептеп бергиле

Перечислите основные принципы избирательного права

 1. Криминалистика -бул

Криминалистика – это

 1. Этиканын түзүмүнө кандай элементтер кирет

Какие элементы входят в структуру этики

 1. Кыргыз Республикасында шайлоо укук булактары болуп эмне эсептелет?

Что признается источниками избирательного права Кыргызской Республики?

 1. Райондун территориясында кайсыл мамлекеттик орган аткаруу бийлиги болуп саналат?

Государственым органом исполнительной власти на территории района является?

 1. Референдум деген эмне?

Что такое референдум?

 1. Кыргыз Республикасынын Президенти болуп ким шайлана алат?

Кто может быть избран Президентом Кыргызской Республики?

 1. Кыргыз Республикасынын мамлекеттик көз карандысыздык жөнүндө” Декларациясы качан кабыл алынган?

Когда была принята Декларация «О государственной независимости Кыргызской Республики?

 1. Жарандын аракетке жөндөмдүүлүгүн ким чектей алат?

Кто можеть ограничить дееспособность гражданина?

 1. Жарандын аракетке жөндөмдүүлүгү — бул

Дееспособность гражданина – это

 1. Жолдогу унаа кырсыгы бул эмне

Что такое дорожно-транспортное происшествие

 1. Жарандын укук жөндөмдүүлүгү — бул

Правоспособность гражданина – это

 1. Эмгек мамилелери -бул

Трудовые отношения – это

 1. Юриспруденциянын категорияларын жана негизги түшүнүктөрүн формулировкалап жана иштеп чыккан кайсы илим, жалпы теоретикалык, базалык, юридикалык болуп эсептелет?

Общетеоретическая, базовая, юридическая наука, которая разрабатывает и формулирует основные понятия и категории юриспруденции – это

 1. Кыргызстанда мамлекеттик жана милдеттүү түрдөгү дин катары кайсы дин бекитилген

Какая религия в Кыргызстане установлена в качестве государственной или обязательной

 1. Жогорку юридикалык күчкө ээ болгон, ченемдүүлүк укуктук акт- бул

Нормативный правовой акт, обладающий высшей юридической силой — это?

 1. Кыргыз милициясы кайсыл жылы түзүлгөн

В каком году образовалась Кыргызская милиция

 1. Кайсыл убактан баштап жарандын укук жөндөмдүүлүгү башталат

С какого момента наступает правоспособность граждан

 1. Толук аракетке жөндөмдүүлүк…башталат

Полная дееспособность возникает

 1. Доо — бул

Иск – это

 1. КРнын жарандары канча жаштан баштап жигердүү шайлоо укугуна ээ

С какого возраста гражданам Кыргызской Республики принадлежит активное избирательное право

 1. Административдик-аймактык түзүлүш — бул

Административно-территориальное устройство – это

 1. КРнын административдик-аймактык бирдиктерине кирет?

К административно-территориальным единицам Кыргызской Республики относятся?

 1. Республикалык маанидеги шаар — бул

Город республиканского значения – это

 1. Кыргыз Республикасынын судьялардын кол тийбестик укугу барбы?

Обладают ли судьи КР правом неприкосновенности

 1. Жергиликтүү кеңештин шайлоодогу депутаттарына кайсы убакыттын ичинде добуш өткөрүлөт

В какой период времени суток проводится голосование в день выборов депутатов местного кенеша

 1. Кыргыз Республикасында канча райондор эсептелүүдө

Сколько районов насчитывается в Кыргызской Республике

 1. Айылдык аймак -бул

Айылный аймак – это

 1. Айыл -бул

Село – это

 1. Окүлчүлүктүү, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары болуп эсептелет

Представительным органом местного самоуправления является

 1. Жергиликтүү кеңешке канча жаштан баштап шайланса болот

С какого возраста можно избираться депутатом местного кенеша

 1. Жергиликтүү кеңештин сессиялары канча убакытта өткөрүлүп турушу керек

Как часто должны проводится сессии местных кенешей

 1. Шаардык кеңештин сандык курамы түзөт

Численный состав городского кенеша составляет

 1. Кылмыштар кандай классификацияланат?

Как классифицируются преступления?

 1. Кылмыштын субъектиси ……. болуп саналат

Субъектом преступления является

 1. Канча жаштан баштап адам кылмыш жоопкерчилигине тартылат

С какого возраста лицо подлежит уголовной ответственности

 1. Кылмышка кошо катышуучулар болуп табылат

Соучастниками преступления признаются

 1. Анча оор эмес кылмыш жасагандан кийин каралган кандай мөөнөттөр өткөндө кылмыш жоопкерчилигинен бошотулат

Истечение срока давности по менее тяжким преступлениям, с которого лицо освобождается от уголовной ответственности

 1. Атайын кылмыш жасоонун баскычтарынын түрлөрү

Виды стадий совершения умышленного преступления

 1. Кылмышка кошо катышуу деп

Соучастием в преступлении признается

 1. Пробациялык көзөмөл кимдерге колдонулбайт

Пробационный надзор не применяется в отношении

 1. Күнөөнүн түрлөрүн көрсөткүлө

Укажите формы вины

 1. Кылмыш жасаган адам, соттолгон деп эсептелбейт, ал эми соттолгондугу чечилет

Лицо, совершившее преступление, считается не имеющим судимость, а судимость снимается

 1. Источником (и) уголовного права является(ются):

Кылмыш укугунун булактары болуп эмнени эсептейбиз?

 1. Предметом уголовного права являются общественные отношения, связанные с…

Кылмыш укугунун предмети болуп эмне менен байланышкан коомдук мамилелер саналат

 1. Новый УК КР принят ЖК КР:

КРнын ЖКси качан КРнын ЖКи тарабынан кабыл алынган?

 1. Новый УК КР подписан Президентом КР:

КРнын ЖКси КРнын президенти тарабынан качан кол коюлган?

 1. Буюмду конфискациялоо — бул

Конфискация имущества – это

 1. Целями УК КР 2021 г. являются(выберите наиболее верный вариант ответа):

2021-жылы кабыл алган КРнын КЖКнин максаттары болуп саналат (эңтууражооптутандоо):

 1. Выдворение — это

Чыгарып салуу – бул

 1. Задачами УК КР 2021 г. являются:

2021-жылы кабыл алынган КРнын КЖКнин милдеттери болуп төмөнкүлөр саналат:

 1. Кылмыштарды классификациялоо:

Преступления классифицируются на:

 1. К менее тяжким преступлениям относятся:

Анча оор эмес кылмыштарга кайсылар кирет

 1. Неосторожные преступления — это

Этиятсыздык кылмыштар – бул

 1. Укажите какой институт не предусмотрен в новом УК КР

КРнын жаңы ЖКде кайсы институтту көрсөтүлгөн эмес?

 1. Укажите количественный признак организованной группы

Уюшкан топтун сандыкбелгисинкөрсөткүлө?

87.Укажите количественный признак преступного сообщества

Кылмыш коомчулуктун сандык белгилерин көрсөтүү

 1. При истечении сроков давности лицо освобождается от уголовной ответственности, если со времени совершения преступления небольшой тяжести или менее тяжкого преступления прошло:

Эгерде коркунучтуулугу аз жана анча оор эмес кылмыш жасаган убактан тартып эскирүү мөөнөтү бүткөндө, канча убакыт өткөндөн кийин, адам кылмыш жоопкерчилигинен бошотулат

 1. Пробационный надзор может быть применен только за

Пробациялык көзөмөл колдонушу мүмкүн

 1. По совокупности преступлений или приговоров, в случае, если одно или более совершенных преступлений являются особо тяжкими, то максимальный срок наказания в виде лишения свободы не может превышать

Кылмыштардын жана өкүмдөрдүн жыйындысы боюнча, эгерде жасалган бир же андан көп кылмыштар өзгөчө оор болсо, анда эркиндигинен ажыратуу түрүндөгү жазанын максималдуу мөөнөтү андан ашпашы керек?

 1. Какая статья имеется в новом УК?

КРнын жаны ЖКде кайсыл беренелер киргизилген?

 1. Допускается ли применение пробации в отношение детей, совершивших преступление против половой неприкосновенности других детей?

Балдар тараптан башка балдарга карата жыныстык кылмышкылган учурда, пробация колдонуга мүмкүнбү?

 1. Возможна ли экстрадиция, в случае отсутствия международного договора между странами?

Эгерде мамлекеттер арасында эл аралык келишим жок болгон учурда экстрадиция болушу мүмкүнбү?

 1. Вправе ли следственный судья рассматривать жалобы участников уголовного судопроизводства на действия (бездействие) и решения следователя, прокурора?

Тергөөчүнүн, прокурордун чечимдерине, иш аракеттерине келтирген даттанууларды тергөө соту карай алабы?

 1. Постановление по уголовному делу это…

Жазык иши боюнча токтом бул…

 1. Фактическое задержание это?

Иш жүзүндө кармоо  бул?

 1. Что такое доказательство?

Далил деген эмне:

 1. Что относится к «источникам доказательств»?

Далилдердин булагына эмнелер кирет:

 1. Какие доказательства признаются «недопустимыми»?

Кандай далидер мыйзамсыз деп табылат

 1. Какие обстоятельства, подлежат доказыванию по делу?

Кандай жагдайлар иш боюнча далилденет

 1. Что такое «задержание»?

Кармоо деген эмне:

 1. В каких целях производится задержание?

Кандай максат менен кармоо жүргүзүлөт:

 1. В течение какого времени, уполномоченные органы и должностные лица на применение задержания обязаны уведомить родственников задержанного?

Канча мөөнөттүн ичинде кызматтык адамдар, кармалган адамдын туугандарына билдириштери керек:

 1. Кто возбуждает перед судом соответствующее ходатайство об избрании меры пресечения?

Өтүнүчтү ким киргизет:

 1. Каковы сроки применения меры пресечений?

Бөгөт коюуу чараларын колдонуу мөөнөтү кандай:

 1. Какое время засчитывается в срок заключения под стражей?

Камакка алууга кандай мөөнөт кирет:

 1. Каков максимальный срок содержания лица под стражей?

Камакка алуунун максималдуу мөөнөтү канча?

 1. Кого нельзя подвергнуть приводу?

Кимди мажбурлап айдап келгенге болбойт

 1. Понятие профилактики правонарушений:

Укукбузууну  алдын  алуунун түшүнүгү

 1. Когда был принят Закон Кыргызской Республики “Об основах профилактики правонарушений”?

Кыргыз Республикасынын “Укукбузууну алдын алуунун негиздери” мыйзамы качан кабыл алынган?

 1. Объектам виктимологической профилактики относятся:

Виктималогиялык алдын алуу объектиси болуп

 1. Система профилактики правонарушений состоит из:

Укукбузуунун алдын алуунун тутуму

 1. Орган, осуществляющий профилактику правонарушений в органах местного самоуправления

Жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарында укук бузууну алдын алуучу орган

 1. Субъектами профилактики являются

Алдын алуу субъектиси болуп

 1. Порядок обжалования решения о принятии мер профилактического воздействия?

Алдын алууда тасир этүүчү чараларды кабыл алуу боюнча чечимди жокко чыгаруунун тартиби

 1. Ответственность должностных лиц?

Кызмат адамдарынын жоопкерчилиги

 1. Профилактическая беседа

Алдын алуу маектешүүсү

 1. Обьект профилактики правонарушений:

Укук бузууну алдын алуу объектиси

 1. Лица из групп социального риска это:

Социалдык тобокелчилик тобу

 1. КРнын Башкы прокурорун ким дайындайт?

Кем назначается Генеральный Прокурор КР?

Ссылка на скачивание документа:  вопросы

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *